Dėl pirkimo Nr. 184160

2014-06-02

Lietuvos Respublikos jūrinės istorijos ir kultūros klubas „BUDYS“ (asociacijos kodas – 290759230) vykdo vietos projektą „Mažos apimties rekreacinio bei pažintinio turizmo plėtra Klaipėdoje, saugant žvejybos tradicijas“, Nr. EŽF-KL-13-03-002, finansuojamą pagal Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės žuvininkystės regiono plėtros strategijos „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros strategija iki 2013 m.“ I prioriteto „Tvari aplinka - patrauklios ir patogios gyvenimui, verslui ir rekreacijai žuvininkystės regiono aplinkos kūrimas“ 1 priemonę „Žuvininkystės regiono aplinkos saugojimas, atnaujinimas ir  plėtra“, ir atliko kultūros vertybių Burinės jachtos ,,Jūratė“, Burlaivio „Peer Gynt“, Burinės jachtos ,,Daina“, Burinės jachtos ,,Rūta“ tvarkybos darbų (rangos būdu) pirkimą.

Pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102, 2008, Nr. 81-3179, 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), 2014 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos jūrinės istorijos ir kultūros klubo "BUDYS" pirmininko įsakymu Nr.140411-1 patvirtintomis Lietuvos Respublikos jūrinės istorijos ir kultūros klubo „BUDYS“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, paskelbtomis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šios apklausos sąlygomis.

Pirkimas buvo vykdomas apklausos būdu per CVP IS elektronines priemones. Kvietimas teikti pasiūlymus dėl kultūros vertybių tvarkybos darbų (rangos būdu) buvo išsiųstas 2014 m. gegužės 7 d. 3 tiekėjams. 2014 m. gegužės 16  d. 10:00 val. buvo atplėšti vokai. Gautas 1 pasiūlymas. Atlikus šio pasiūlymo vertinimą, jis 2014 m. birželio 2  d. atmestas.

 

Pagarbiai,

 

Pirkimo organizatorius Kostas Frankas