Pranešimas apie planuojamą vykdyti apklausą

2014-06-02

Lietuvos Respublikos jūrinės istorijos ir kultūros klubas „BUDYS“ (asociacijos kodas – 290759230) vykdo vietos projektą „Mažos apimties rekreacinio bei pažintinio turizmo plėtra Klaipėdoje, saugant žvejybos tradicijas“, Nr. EŽF-KL-13-03-002, finansuojamą pagal Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės žuvininkystės regiono plėtros strategijos „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros strategija iki 2013 m.“ I prioriteto „Tvari aplinka - patrauklios ir patogios gyvenimui, verslui ir rekreacijai žuvininkystės regiono aplinkos kūrimas“ 1 priemonę „Žuvininkystės regiono aplinkos saugojimas, atnaujinimas ir  plėtra“, ir numato įsigyti kultūros vertybių Burinės jachtos ,,Jūratė“, Burlaivio „Peer Gynt“, Burinės jachtos ,,Daina“, Burinės jachtos ,,Rūta“ tvarkybos darbus (rangos būdu).

Pirkimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102, 2008, Nr. 81-3179, 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), 2014 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos jūrinės istorijos ir kultūros klubo "BUDYS" pirmininko įsakymu Nr.140411-1 patvirtintomis Lietuvos Respublikos jūrinės istorijos ir kultūros klubo „BUDYS“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, paskelbtomis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šios apklausos sąlygomis.

Pirkimas bus vykdomas apklausos būdu per CVP IS elektronines priemones. Perkančioji organizacija pabrėžia, kad  darbai nebus įsigyjami iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, nes centrinės perkančiosios organizacijos kataloge siūlomi darbai neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Todėl perkančioji organizacija siekia pirkimą atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama skirtas lėšas.

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl kultūros vertybių tvarkybos darbų (rangos būdu) bus išsiųstas iki 2014 m. birželio 5 d.

 

Pagarbiai,

Pirkimo organizatorius Kostas Frankas